دوفصلنامه تحقیقات سیاست جمعیت

دوفصلنــامه علمی تحقیقات سیاست جمعیت ، توسط مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور منتشر می‏‌شود. محورهای مورد نظر این نشریه، عبارتند از: سیاست‌پژوهی در حوزه‌های مختلف جمعیت، ازجمله: ازدواج، فرزندآوری، مرگ‌ومیر، مهاجرت، ناباروری، سقط جنین، سالمندی، و ارتباط متقابل آنها با حوزه‌های مختلف پیشرفت شامل اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت، محیط زیست، شهرسازی، حمل و نقل، آمایش سرزمین و غیره.

شماره های منتشر شده دوفصلنامه تحقیقات سیاست جمعیت

سال ١،شماره ١،بهار ١٣٩٢،شماره پياپی ١

سال ١،شماره ٢، تابستان ١٣٩٢، شماره پياپی ٢

دوره٢.شماره ١.بهار و تابستان ١٣٩٥.شماره پياپی ٣

دوره ٢.شماره٢.پاييز و زمستان ١٣٩٥.شماره پياپی ٤

دوره ٣.شماره١.بهار و تابستان ١٣٩٦.شماره پياپي ٥

دوره ٣.شماره٢.پائیز و زمستان ١٣٩٦.شماره پياپي٦

دوره ٤.شماره١.بهار و تابستان ۱۳۹۷.شماره پیاپی۷

دوره ۴، شماره ۲، پایيز و زمستان ۱۳۹۷ – شماره پياپی ۸

دوره ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸ – شماره پياپی ۹

دوره ۵، شماره ۲، پایيز و زمستان ۱۳۹۸ – شماره پياپی ۱۰

دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ – شماره پیاپی ۱۱

دوره ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ – شماره پیاپی ۱۲