وبینار علمی تخصصی سرشماری ثبتی ‌مبنا : الزامات روش‌ شناختی، چالش‌ ها و فرصت ‌های داده ‌ای برگزار شد

پژوهشکده آمار با همکاری مرکز آمار ایران، انجمن جمعیت ‌شناسی ایران، دانشگاه تهران و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در هفته آمار و برنامه‌ ریزی نشست مجازی با عنوان «سرشماری ثبتی‌ مبنا : الزامات روش ‌شناختی، چالش‌ ها و فرصت ‌های داده‌ ای» در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ برگزار کردند. در این نشست آقای دکتر صادقی، رئیس موسسه، به ارائه سخنرانی پیرامون مسائل و چالش های داده های مهاجرت در سرشماری ثبتی مبنا پرداختند. ایشان ضمن بیان اهمیت مهاجرت در پویایی های اجتماعی و جمعیتی به بیان داده های مهاجرت و شیوه های گردآوری آنها پرداختند و به امتیازات و معایب رویکردهای مهاجرت به عنوان انتقال و مهاجرت به عنوان واقعه پرداختند. آقای دکتر صادقی بیان داشتند که اندازه گیری مهاجرت با استفاده از رویکرد انتقالی با مسئله کم شماری مواجه است، زیرا ممکن است مهاجرت های متعددی در یک بازه زمانی ۵ یا ۱۰ سال قبل از سرشماری وجود داشته باشد امافقط یک مورد مهاجرت شمارش می شود. هرچه دوره زمانی بیشتر باشد، کم شماری نیز بیشتر خواهد شد. توانایی (از نظر تئوری) داده های اداری/ثبتی برای شمارش کامل مهاجرت ها و جابجایی ها یکی از نقاط قوت آنها در داده های مهاجرت است، اما در استفاده از آنها ضعف های قابل توجهی نیز وجود دارد. این موارد شامل فقدان اطلاعات مربوط به ویژگی های مهاجران، عدم اعلام یا تاخیر در گزارش تغییر آدرس است. باتوجه به فراهم نشدن زیرساخت ها و عدم پذیرش اجتماعی ثبت تغییر آدرس، داده مهاجرت در سرشماری ثبتی مبنا با چالش های جدی مواجه است. در پایان ایشان به راهکارهایی برای فائق آمدن بر این مسائل و چالش ها از جمله ظرفیت کلان داده ها (Big data) در تولید داده های مهاجرتی در ایران اشاره کردند.

Start typing to see posts you are looking for.