گزارش اولین پیش نشست همایش بازشناسی چالش‌ های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها

«گزارش اولین پیش نشست همایش «بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها»، مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰، ...

Continue reading