دکتر ولی‌اله رستمعلی زاده

دکتر ولی اله رستمعلی زاده

تلفن: ۸۸۵۳۴۳۲۱  داخلی ۳۰۵
دورنما: ۸۸۵۰۲۵۷۵
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۵

رزومه

شرح حال

دکتر ولی اله رستمعلی‌زاده دارای مدرک دکترای جامعه شناسی توسعه روستایی از دانشگاه تهران است و پایان‌نامه دکتری خود را در زمینه بهزیستی و بهزیستی روستایی (Rural Community Wellbeing) انجام داده است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اجتماعی (مدیریت توسعه) دانشگاه تهران و کارشناسی خود را در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گذارنده است. حوزه علایق وی موضوعات و مسائل مرتبط با مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین موضوعات و مسائل مرتبط با توسعه اجتماعی و روستایی است. دکتر رستمعلی‌زاده پروژه‌های تحقیقاتی متعددی را در زمینه مطالعات جمعیتی و توسعه به‌ویژه در زمینه مهاجرت‌های روستایی، انجمن‌های زادگاهی مهاجران و نقش توسعه‌ای آنها به انجام رسانده است. وی همچنین عضو انجمن‌های علمی ملی و بین‌المللی از جمله انجمن جمعیت شناسی آسیا (APA) و انجمن جمعیت‌شناسی  ایران(PAI) است.

پروژه ها

«تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی ایران بر اساس ملاحظات منطقه‌ای»، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری، مجری طرح، در حال انجام.

«نقش تعلق به مکان در تمایلات و نیات جوانان روستایی استان آذربایجان شرقی بر ماندگاری در محل سکونتشان»، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، مجری طرح، ۱۳۹۴.

«مطالعات اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه»، عضو کمیته اجتماعی- فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴.

  «جمعیت شناسی روستایی در ایران: بررسی روند تحولات جمعیتی مناطق روستایی ایران در نیم قرن اخیر»، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، مجری طرح ، ۱۳۹۳.

ازکیا، مصطفی، و ولی‌اله رستمعلی‌زاده (۱۳۹۱- ۱۳۹۴)، «مطالعات اجتماعی طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی رامشیر- دست راست رودخانه جراحی»، موسسه جهاد نصر، آساراب، تهران، ایران.

رستمعلی زاده، ولی اله (۱۳۹۱)، «انجمن‌های زادگاهی شهر تهران (استفاده از سرمایه اجتماعی مهاجرین در توسعه اجتماعی شهر)»، پروژه‌ی شناخت اقشار تأثیرگذار اجتماعی در شهر تهران، دفتر مشاور راهبردی اجتماعی شهردار تهران.

تهیه گزارش‌های‎‌هایی پیرامون مصرف فرهنگی در شهر تهران برای دانش‌شهر، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ۱۳۹۱

انتشارات

برخی از مهمترین انتشارات ایشان بصورت زیر می باشد:

رستمعلی‌زاده، ولی اله و محمد نعمتی (۱۳۹۴)، «بررسی زمینه‌های شکل‌گیری تعلق به محله»، مجله توسعه محلی (روستائی-شهری)، دورة ۷، شمارة ۱، صص

رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و حسین ایمانی جاجرمی (۱۳۹۲)، «بهزیستی روستایی زیربنای پایداری روستایی؛ مطالعه ابعاد روستای خوب/مطلوب در شهرستان شبستر»، مجله مطالعات جمعیتی، سال ۱، شماره ۳، صص ۱۲۴-۹۵.

ازکیا، مصطفی و ولی اله رستمعلی زاده (۱۳۹۳)، «جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران»، مجله انسان شناسی، سال ۱۲، شماره ۲۱، صص ۴۳-۱۱.

رستمعلی زاده، ولی‌اله، منصور وثوقی و حسین ایمانی جاجرمی (۱۳۹۲)، «مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر»، فصلنامه توسعه روستایی، دوره ۵، شماره۲، صص ۴۸-۲۳.

رستمعلی زاده، ولی‌اله، علی قاسمی اردهائی و نیر رستمی (۱۳۹۲)، «عوامل موثر بر ماندگاری جوانان روستایی، مطالعه مناطق روستایی شهرستان اهر»، مجله پژوهش‌های روستایی، دوره ۴، شماره ۳، صص ۵۳۴-۵۰۵.

کلانتری، عبدالحسین، ولی‌اله رستمعلی زاده و اعظم نسیم افزا (۱۳۹۲)، «تحصیلات و مصرف فرهنگی در فضای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره ۲، شماره ۱، ۱۳۱-۱۱۱.

کلانتری، عبدالحسین، ولی‌اله رستمعلی زاده و حسین حسنی (۱۳۹۱)، «مقایسه مصرف فرهنگی و رسانه‌ای در مناطق شهری و روستایی ایران»، فصلنامه توسعه روستایی، دوره ۴، شماره ۲، صص ۱۳۸-۱۲۱.

رستمعلی زاده، ولی اله و علی قاسمی اردهائی (۱۳۹۱)، «آثار و پیامدهای جمعیتی- اجتماعی مهاجرت‌های جنگ تحمیلی در جامعه ایران»، پژوهشنامه دفاع مقدس (فصلنامه مطالعات جنگ عراق و ایران)، سال ۱، شماره ۲، صص ۷۹-۵۹.

قاسمی اردهائی، علی، ولی‌اله رستمعلی‌زاده و نیر رستمی (۱۳۹۱)، «اثرات وام مسکن روستایی در تغییرات زندگی روستایی»، فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا، سال ۳۱، شماره ۱۳۹، صص ۸۴-۶۷.

رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و مسعود سلیانی (۱۳۹۰)، «زندگی مطلوب روستایی با تاکید بر بهزیستی اجتماع روستایی»، مجله توسعه روستایی، دوره ۳، شماره ۲، صص ۱۸۶-۱۶۵.

رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و سید احمد فیروزآبادی (۱۳۹۰)، «نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری نهادهای پایدار مهاجرین (انجمن‌های زادگاهی) به عنوان نهادهایی نو برای توسعه روستایی»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ۴، شماره ۱، صص ۱۴۵-۱۳۱.

Rostamalizadeh, V . 2015, Migrant social networks and their socio-demographic consequences, The 3rd Asian Population Association Conference, 27-30 July 2015, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abdollahi, A., and V.  Rostamalizadeh, 2015, Development programs and its consequences on the occupational structure of rural Iran (1956to2006), International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol 5, No. 3: 21-30.

Rostamalizadeh, V., Saliani, M., and M. Seyyedzadeh, 2014, Sociological study of well-being: Definition of good quality of life and its dimensions, according to the attitude of rural people of Shabestar- Iran, International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol 4. No. 4: 1-8.

Saliani, M., M., Seyyedzadeh, and  V. Rostamalizadeh, 2014, Investigating the Role of Participatory Institutions on the Local Development (Case of Study: Islamic Council in the Dehong Village), International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol 4. No. 2: 69-75.

Educational Opportunities on Social Isolation of Students: The Case of Female High School Students in Ahar-Iran, International Journal on Social Science, Economics and Art, ۴ (۱): ۱-۶.

Start typing to see posts you are looking for.