دکتر فاطمه مدیری

دکتر فاطمه مدیریDr.Modiri

تلفن: ۸۸۵۳۴۳۲۱  داخلی ۳۱۴
دورنما: ۸۸۵۰۲۵۷۵
پست الکترونیکی: fateme.modiri@nipr.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۵

رزومه فارسی
CV

شرح حال

دکتر فاطمه مدیری دانشیار گروه مطالعات خانواده، از آبان ۱۳۹۲ به عنوان عضو هیأت علمی در موسسه تحقیقات جمعیت کشور در حوزه مطالعاتی جامعه‌شناسی خانواده، جنسیت و زنان به فعالیت علمی و پژوهشی پرداخته است. وی دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی با گرایش گروه‌های اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران می­باشد و در آزمون­های ورودی و فارغ التحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حائز رتبه برتر بوده‌ است. عنوان پایان‌نامه دکتری ایشان “بررسی عوامل موثر بر ارزش‌های خانوادگی با تاکید بر نقش دینداری” بوده است. وی در حوزه­ مطالعاتی خود مقالات متعددی به چاپ رسانده و با برخی دانشگاه­ها نیز همکاری آموزشی و پژوهشی دارد.

 • بررسی روابط فرزندان بزرگسال با والدین: تماس، حمایت و تعهد، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، (مجری)، ۱۳۹۸- ۱۳۹۷.
 • کیفیت زندگی زناشویی و تاثیر آن بر قصد فرزندآوری، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، (مجری)، ۱۳۹۶.
 • سبک زندگی متاهلین و تعیین کننده­های آن در شهر تهران (فاز دوم طرح سبک زندگی زوجین: بررسی متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و متغیرهای ساختاری بر سبک زندگی زوجین)، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری (طرح برون سازمانی، مجری)، ۱۳۹۵.
 • سبک زندگی زوجین و تعیین کننده­های آن در شهر تهران (فاز اول طرح سبک زندگی زوجین: بررسی مباحث نظری و ادبیات پژوهش)، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، (مجری)، ۱۳۹۴.
 • فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ کار، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، (همکار اصلی)، ۱۳۹۳.
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ارزش‌های خانوادگی با تاکید بر نقش دینداری (مورد مطالعه: تحلیل نسلی در شهر تهران)، (پایان نامه دکتری)، ۱۳۹۲.
 • فراتحلیل اوقات فراغت و تحلیل جنسیتی آن، (خودفرما)، ۱۳۸۹.
 • طرح ملی ارزش­های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، (همکار اصلی)،
 • بررسی گرایش زنان به بدن با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی ایشان، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، ۱۳۸۷.

 پروژه ها

انتشارات

 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۷). «بررسی کیفیت زندگی زناشویی و عوامل اجتماعی اقتصادی اثرگذار بر آن »، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره ۱۴، شماره ۳، صص ۳۸۲-۳۶۳.
 • مدیری، فاطمه، قاضی طباطبایی، محمود (۱۳۹۷). «بررسی تاثیر کیفیت زندگی زناشویی بر قصد فرزندآوری»، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی ، دوره ۵، شماره ۱۲، صص ۹۴-۷۳.
 • مدیری، فاطمه، مطیع حق شناس، نادر (۱۳۹۷). «فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ کار در ایران»، فصلنامه جمعیت، دوره ۲۳،  شماره ۹۹ و ۱۰۰۱، صص۱۲۷-۱۰۹.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۷). «ارزش­های خانوادگی در شهر تهران و همبسته­های اقتصادی اجتماعی آن»، جامعه شناسی کاربردی، دوره ۲۹، شماره ۱، صص ۱۶۶-۱۴۷.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۶). «بررسی الگوهای مدیریت و هزینه­کرد پول در روابط میان زوجین»،  دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره ۳، شماره ۲، صص ۳۱-۷.
 • مدیری، فاطمه، رحیمی، علی (۱۳۹۶). «بررسی روابط میان زوجین در گذر تاریخ»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، سال ۶، شماره۲۲: صص ۱۵۸-۱۳۹.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۶). «بررسی مقایسه­ای تأثیر دینداری و نگرش­های جنسیتی بر قصد فرزندآوری به تفکیک جنسیت در شهر تهران»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هشتم، شماره ۳۲، پاییز ۱۳۹۶، صص۲۰۲ -۱۷۱.
 • مدیری، فاطمه، سفیری، خدیجه، منصوریان، فاطمه (۱۳۹۶). «بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن»، توسعه اجتماعی، دوره ۱۲، شماره۲، بهار ۱۳۹۷، صص۳۰-۷.
 • مدیری، فاطمه، مهدوی، محمد صادق (۱۳۹۶). «بررسی نسلی ارزش‌های پست‌مدرن خانوادگی و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر نقش دین داری»،  جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ۴ (۹)، صص ۱۸۷– ۱۵۵.
 • مدیری، فاطمه، مهدوی، محمد صادق (۱۳۹۶). «بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزش‌های خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران»، پژوهش‌های جامعه شناسی معاصر، سال ششم، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص ۱۳۲– ۱۰۹.
 • مدیری، فاطمه، رازقی نصرآباد، حجیه بی‌بی (۱۳۹۶). «بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران»،  نامه انجمن جمعیت شناسی، دوره ۱۰، شماره ۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۶۳ – ۱۲۸.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۶). «بررسی فعالیت‌های اشتراکی با همسر و رابطه آن با پایداری زندگی زناشویی »، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶، صص ۴۹۴ – ۴۷۵.
 • مدیری، فاطمه، رحیمی، علی (۱۳۹۶). «بررسی روابط میان زوجین در گذر تاریخ »، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، دوره ۵، شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۶، صص ۱۵۸ – ۱۳۹.
 • مدیری، فاطمه، رحیمی، علی (۱۳۹۵). «اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره ۱۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صص ۴۷۵ – ۴۵۱.
 • مدیری، فاطمه، رحیمی، علی (۱۳۹۵). «ترجیح جنسی و نقش نگرش­های جنسیتی در شکل­گیری آن»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره ۱۱، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۵، صص ۴۱ – ۹.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۵). «بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک شاغل و خانواده‌های هر دو شاغل (مورد مطالعه: متاهلین شهر تهران)»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره۱۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صص ۷۳ – ۵۱.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۵). «بررسی عوامل اثرگذار بر سبک زندگی متاهلین در شهر تهران»، مجله مطالعات جمعیتی، دوره۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص ۱۶۲ – ۱۳۳.
 • مدیری، فاطمه، مهدوی، محمدصادق (۱۳۹۴).« ارزش های خانوادگی پست مدرن در شهر تهران»،  فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال یازدهم، شماره ۴۳، پاییز ۱۳۹۴، صص ۲۹۶- ۲۸۱.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۳). «بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی ایرانیان با تاکید بر تفاوت های جنسیتی»، مجله پژوهش نامه زنان، بهار و تابستان ۱۳۹۳، سال پنجم، شماره ۱(پیاپی۹)، صص ۱۳۹- ۱۱۵.
 • مدیری، فاطمه، آزادارمکی، تقی (۱۳۹۲). « بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان »،  مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد: پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص ۲۲۵-۲۴۲.
 • مدیری، فاطمه، آزادارمکی، تقی (۱۳۹۲). «جنسیت و دینداری»، مجله جامعه شناسی کاربردی،  پاییز ۱۳۹۲، صص ۱۴–۱.
 • مدیری، فاطمه (۱۳۹۲). «سعادت ذهنی به مثابه توسعه انسانی»،  مجله نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،  بهار و تابستان ۱۳۹۲، دوره ۲۰، شماره۱، صص ۲۸۸- ۲۶۵.
 • توسلی، غلامعباس، مدیری، فاطمه (۱۳۹۱). «بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران»،  مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، بهار۱۳۹۱، صص ۸۰–۶۱.
 • آزاد ارمکی، تقی، مدیری، فاطمه (۱۳۹۰). «رابطه دینداری با حوزه های عمومی و خصوصی»،  پاییز ۱۳۹۰،  جامعه شناسی مطالعات جوانان، صص۲۲– ۱.
 • سفیری، خدیجه، مدیری، فاطمه (۱۳۹۰). «فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر اوقات فراغت»،  نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۰، دوره ی ۱۸، شماره ۳۸، صص ۱۶۶– ۱۴۵.
 • سفیری، خدیجه، مدیری، فاطمه (۱۳۸۹). « تفاوت های جنسیتی در اوقات فراغت »،  تحلیل اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴/۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، صص ۱۶۹– ۱۴۷.
 • آزاد ارمکی، تقی، مدیری، فاطمه (۱۳۸۹). « خانواده ایرانی: فروپاشی یا تغییرات بنیادی»،  خانواده و پژوهش، بهار ۱۳۸۹، شماره ۱، صص ۸۵– ۶۳.
 • Fateme, Modiri, Rahimi, Ali (2019). »Male­ Contraceptive Methods: Prevalence, Trend and Associated Socioeconomic Factors«, Crescent Journal of Medical and Biological Sciences (CJMB), Vol 6, No 1, PP 24 – 30.
 • Fateme,  Modiri (2019). » A Comparison of the Shared Activities With the Spouse Between Men and Women: Similarities and Differences«, Asia-pacific Social Science Review, Vol 19, No 1, PP 175-188·
 • Hajiieh Bibi, Razeghi Nasrabad, Fateme, Modiri (2018). »Men’s Gender Attitudes and Their Fertility Intentions in Tehran, Iran«, Social Determinants of  Health, Vol 4, No 2, PP 84-92.
Start typing to see posts you are looking for.