دکتر مهسا سعادتی

دکتر مهسا سعادتیDr-Saadati

تلفن: ۸۸۵۳۴۳۲۱  داخلی ۳۲۰
دورنما: ۸۸۵۰۲۵۷۵
پست الکترونیکی: mahsa.saadati@nipr.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۵

رزومه

شرح حال

دکتر مهسا سعادتی، دانشیار آمار زیستی گروه مطالعات تطبیقی و بین رشته ای مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور می‌باشند که از آبان ماه ۱۳۹۲ به عنوان عضو هیأت علمی در این مؤسسه مشغول به کار شده‌اند. ایشان دانش‌آموخته دکترای آمار زیستی از دانشگاه تربیت مدرس بوده و رساله ایشان با عنوان «مدلسازی توأم داده‌های طولی گسسته و کاربرد آن در داده‌های پزشکی» ارائه شده است. از افتخارات علمی ایشان می‌توان به کسب رتبه اول دانش‌آموختگی در هر دو دوره دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد.

دکتر مهسا سعادتی، از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ کارشناس طرح «آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه» دفتر آمارهای فرهنگی و خدمات اجتماعی مرکز آمار ایران بودند. عضویت در کمیته‌های مختلف سرشماری‌ها، تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، کنترل کیفیت طرح‌های آماری،کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه شاخص‌های توسعه هزاره و غیره، همچنین انجام کلیه مراحل اجرای طرح‌های آماری نظیر طراحی پرسشنامه، تهیه راهنماهای آمارگیری و بازبینی، استخراج جداول و جانهی اقلام پرسشنامه، تدریس و نظارت بر طرح‌های آماری از دیگر تجارب ایشان در بازه ۹ ساله اشتغال در مرکز آمار ایران بوده است.

علاوه بر فعالیتهای پژوهشی در موسسه، ایشان از سال ۱۳۹۰ تا کنون به تدریس در کلیه مقاطع تحصیلی برای رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های دولتی نظیر دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس اشتغال داشته‌اند.

 پروژه ها

زمینه اصلی فعالیت دکتر مهسا سعادتی در حال حاضر مدلسازی آماری پیشرفته داده‌های جمعیتی است و طی چند سال گذشته در این زمینه در طرحهای تحقیقاتی مختلف همکاری داشته است:

طرح‌های تحقیقاتی درون سازمانی:

 تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل‌های سابقه رخداد وقایع، (۱۳۹۶). مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

طراحی و کاربرد نمونه‌گیری پاسخگومحور در مطالعه جمعیت‌های پنهان: استنباط‌های آماری و تحلیل یافته‌ها با نرم‌افزار RDSAT، (۱۳۹۶). مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

روش‌های تحلیل سابقه رخداد وقایع در مطالعات جمعیتی (۱۳۹۵)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

نمونه‌گیری پاسخگو محور برای مطالعه جمعیتهای پنهان: طراحی، مدیریت و اجرای روش نمونه‌گیری پاسخگو محور (۱۳۹۵)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

طرح روش‌های پارامتری و نیمه‌پارامتری آنالیز بقا در تحلیل وقایع جمعیتی (۱۳۹۴)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

طرح روش‌های استنباط آماری در نمونه‌گیری پاسخگو محور و کاربرد آن در جمعیت‌شناسی. مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

 طرح کاوش داده‌های جمعیتی با استفاده از درخت تصمیم (۱۳۹۴)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

طرح مطالعه روش‌های نمونه‌گیری سازوار تعقیب پیوندها (پیوندهای اجتماعی) (۱۳۹۳)، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

طرح بررسی رفتارهای ازدواج و باروری زنان حداقل یکبار ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله در استان سمنان-سال ۱۳۹۳ (مشاورآماری).

دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی- سال ۱۳۹۳ (مجری طرح) .

بررسی نگرش، قصد و اقدام به مهاجرت غیر قانونی ساکنین شهر تهران- سال  ۱۳۹۳  (گزارش فنی).

بررسی دلایل اقدام به مهاجرت غیر قانونی ساکنین شهر تهران- سال ۱۳۹۳ (گزارش فنی).

دستاوردهای سیاست‌های افزایش جمعیتی در کشورهای منتخب- سال ۱۳۹۳ (گزارش فنی).

طرح پژوهشی بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان بخش آموزش عالی بر اساس سرشماری‌های ۱۳۸۵و ۱۳۷۵(مجری طرح).

طرح پژوهشی بررسی وضعیت اشتغال و تحصیل زنان بر اساس سرشماری‌های ۱۳۸۵و ۱۳۷۵(همکار اصلی).

 طرح پژوهشی ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی جمعیت از لحاظ جنسی با استفاده از سرشماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰(همکار اصلی).

طرح تحقیقاتی برون سازمانی:

کاربرد تحلیل بقا با حضور مخاطرات رقیب در مطالعات جمعیتی و پزشکی،  (۱۳۹۷)، با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (مجری طرح).

کاربرد درخت بقا در مطالعات جمعیتی و پزشکی، (۱۳۹۷)، با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (همکار اصلی).

تالیف کتاب:

سعادتی، م و باقری، آ.(۱۳۹۸). نمونه‌گیری پاسخگومحور: تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار RDSAT. مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

باقری، آ. و سعادتی، م .(۱۳۹۶). نمونه‌گیری پاسخگومحور: معرفی، مدیریت و اجرا، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.

انتشارات

برخی از مهمترین انتشارات ایشان بصورت زیر می باشد:

 1. Bagheri, A; Saadati, M (2019). Application of classification and regression trees in Iranian women’s childbearing desire. Women’s Health Bull; April 2019; 6(2):e85929.
 2. Bagheri, A; Saadati, M (2019). Factors Affecting the Demand for a Third Child among Iranian Women. Journal of Midwifery and Reproductive Health; 7(1): 1536-1543.
 3. Bagheri, A; Saadati, M (2019). Respondent Driven Sampling Population Proportion Estimators. Malasysin journal of mathemathical science. (In press).
 4. Saadati, M; Bagheri, A; (2019). Modeling Childbearing Desire: Comparison of Logistic Regression and Classification Tree Approaches. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences; (In press).
 5. Saadati, M. Bagheri, A. (2019). Factors Affecting Preferred Birth Interval in Iran: Parametric Survival Analysis, Bangladesh Army University of  Engineering  & Technology (Baut Journal),  (In press).
 6. Bagheri, A; Saadati, M (2018). Analysis of Birth Spacing Using Frailty Models. Jorjani Biomedicine Journal; 2018; 6(2): 48-59.
 7. Saadati, M; Bagheri, A; Rana Sohel (2018). Application of Classification and RegressionTrees Algorithm to Classify Children Ever Born:BDHS 2011. Malasysin journal of mathemathical science; 12(3): 401–۴۱۹
 8. Saadati, M (2018). A Cross Sectional Study of Iranian Women and Sex Preference for Children. International Journal of Applied Behavioral Sciences (IJABS).  Volume 4 number 3 Summer 2017: 1-9.
 9. Saadati, M; Bagheri, A (2017). Determinants of Iranian youths’ marriage age: A parametric survival analysis approach. Social Determinants of  Health; Vol 3, No 4:177-185.
 10. Bagheri, A; Saadati, M (2017). Socio-economic factors of value of children affecting ideal number of children by gender. Social Determinants of  Health; Vol 3, No 3:132-140.
 11. Saadati, M; Bagheri, A (2018). Ideal Birth Interval of Iranian Married Women. Bangladesh Army University of  Engineering  & Technology (Baut Journal); Vol.1, Issue2:7-14.
 12. Saadati, M; Bagheri, A (2018). Marriage to first birth interval: A case study in Tehran (Iran). International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences (JWHR); Vol. 6, No. 3, July 2018, 290–۲۹۶.
 13. Razeghi Nasraba, HBB, Saadati, M; Bagheri, A (2018). Factors Affecting Unplanned Pregnancy in Semnan Province, Iran. Journal of Midwifery and Reproductive Health; 6(2): 1273-1281.
 14. Bagheri, A; Saadati, M (2018). Value of Children: Attitudinal Factors Influencing Childbearing desire of Iranian Women. Women’s Health Bulletin; 5(4):1-6.
 15. Saadati, M; Bagheri, A (2017). Population Proportion Estimator of Respondent Driven Sampling for Non-dichotomous Variables Data Smoothing Approach.  Journal of applied Science. 17(4);196-203.
 16. Ahmad Reza Khatoonabadi, Sadra Sadeh, Antonello Grippo,  Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari, and  Mahsa Saadati (2016).  Category-Related Brain Activation to Represent Semantic Organization. Arch Neurosci. 2016 January; 3(1): e24865.
 17. Khatoonabadi  Ahmad Reza, Sadeh  Sadra, Grippo Antonello,  Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari, and  Mahsa Saadati, Category-Related Brain Activation to Represent Semantic Organization. Archives of Neuroscience: Arch Neurosci. 2016 January; 3(1): e24865.
 18. Seyyedeh Hoorya Hosseini  ; Ahmad Reza Khatoonabadi ; Hooshang Dadgar  ; Mahsa Saadati  ; Gholam Ali Hossein Zade. Event-Related Brain Potentials During Picture Naming, Using Early and Late Acquired Words. Middle East J Rehabil Health, 2015 April; 2(2): e26717.
 19. Kavian S, Khatoonabadi AR, Ansari NN, Saadati M, Shaygannejad V. 2014 Jun “A Single-subject Study to Examine the Effects of Constrained-induced Aphasia Therapy on Naming Deficit”. Int J Prev Med;5(6):782-6.
 20. Mahsa Saadati, Soghrat Faghihzadeh, Sohrab Hashemi Fesharaki, Marzieh Gharakhani, 2012. “Using Poisson Marginal Models for investigating the effect of factors on interictal epileptiform discharge in patients with    epilepsy”.  Journal of Research in Medical Sciences.819-823.
 21. Khatoonabadi A., Sadeh S., Grippo A., Mahmoodi-Bakhtiari B., Guarnieri M., Faghihzadeh S., Saadati M. Category-specific neural processing for recognition of animal and tool words: an ERP study in Persian Authors:. Clinical Neurophysiology, Vol.122, No.1, 2011,Page:,Number of Page:104-103.
 22. Saadati, M. Bagheri, A, (2018). Modeling Recurrent Events by Frailty, 3rd International conference on mathematical  sciences and statistics 2018 (ICMSS2018), Putrajaya, Malaysia.
 23. Bagheri, A, Saadati, M. (2018). Respondent Driven Sampling Population Proportion Estimators, 3rd International conference on mathematical sciences and statistics 2018 (ICMSS2018), Putrajaya, Malaysia.
 24. Saadati, M. Bagheri, A, (2016). Educated Iranian Women in Favor of Having Girls: CART Classification Approach.
 25. Bagheri, A, Saadati, M. European Population Conference 2016 (EPC). Mainz, Germany. Iranian Women’s Preferred Birth Interval :Non-Parametric Survival Analysis.
 26.   Saadati, M. Bagheri, A, (2015). Mining Children Ever Born Data: Decision Tree Approach, The Fourth  International Conference on Computer Science and Computational Mathematics (ICCSCM 2015) Conference. ۷th to 8th May ۲۰۱۵. Langkawi, Malaysia.
 27. Saadati, M. Bagheri, A, (2015). Adaptive versus Conventional Sampling in Demographic Studies, The Third Conference, Asian Population Association on July 27-30 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia. (poster)
 28. Bagheri, A, Saadati, M. (2015). Sampling Hard to Reach Populations: Comparing Two Chain Referral approaches,  The Fourth International Conference on Computer Science and Computational Mathematics (ICCSCM 2015) Conference. ۷th to 8th May ۲۰۱۵. Langkawi, MALAYSIA.
 29. Bagheri, A, Saadati, M. (2015). The Brass Growth Balance Method in presence of outliers, The Third Conference, Asian Population Association on July 27-30 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia.
 30. Razeghi, H, Bagheri, A, Saadati (2015). A survey on Changing Fertility ideals in Semnan Province of Iran (2012), The Third Conference, Asian Population Association on July 27-30 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia.
 31. Eesa Mohammadi, Keyvan Abbasi, Mahsa Saadati (2015). Post-Graduate Nursing Students’ Views on the Implementation of Orem Self-Care Model. 2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion.
 32. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر فواصل موالید اول و دوم زنان ۱۵-۴۹ ساله شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران. (در دست چاپ)
 33. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۷). خطاهای غیرنمونه‌گیری در روش نمونه‌گیری پاسخگو ‌محور. مجله آمارهای رسمی ایران. مهر ۱۳۹۷؛ سال بیست و هفتم، شماره ۲، ۱۴۴-۱۶۵.
 34. عبدالهی، عادل، سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۷). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به فعالیت‌های اقتصادی. جمعیت؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۵، سال بیست و سوم، شماره ۹۷ و ۹۸: ۱-۱۵.
 35. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۷). بررسی تاثیر مولفه های مهم توسعه بر فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری. دانش انتظامی یزد؛ شماره ۱۳، دوره ۴: ۱۳۲-۱۴۸.
 36. صفاری، زهرا، معماری، ژاله، سعادتی، مهسا (۱۳۹۷). مطالعه برنامه ترویج ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی؛ سال هفتم، شماره ۳ (۲۷ پیاپی)؛ ۹۷-۱۱۱.
 37. آقایی شهری،  ملیحه سادات،  معماری،  ژاله، سعادتی، مهسا (۱۳۹۷). شناسایی روابط میان حوزه های صنعت ورزش ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان؛ پاییز ۱۳۹۶، دوره ۱۶، شماره ۳۷: ۱۱۳-۱۲۸.
 38. سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). مقایسه تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان شهری و روستایی مهاجر به تهران. مجله زیست پزشکی جورجانی. ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶؛ ﺳﺎل ۵، ﺷﻤﺎره ۲: ۲۱-۳۲.
 39. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو و رازقی نصرآباد حجیه بی بی (۱۳۹۶). زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا. مجله علمی- پژوهشی نامه انجمن جمعیت شناسی: دوره ۱۰، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۴؛ ۶۳-۷۸.
 40. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). مدل‌های بازگشتی تصحیح واریانس در مطالعات پزشکی.  پایش: سال ۱۶ شماره ۵ مهر و آبان ۱۳۹۶؛۵۷۵-۵۸۵.
 41. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۶).کاربرد درخت‌های رده بندی در پیش بینی ترجیح فرزندآوری. مجله آمارهای رسمی ایران. مهر ۱۳۹۶؛ دوره بیست و هفتم، شماره ۱، ۸۳-۱۰۲.
 42. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۶). بررسی فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری از نظر جوانان در آستانه ازدواج؛ پایش: سال ۱۶ شماره اول فرودین و اردیبهشت ۱۳۹۶؛۲۳۹-۲۵۰.
 43. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۶). عوامل مؤثر در طراحی روش نمونه‌گیری از جمعیت‌های پنهان در معرض بیماری‌های پرخطر. مدیریت ارتقا سلامت: دوره ۷ شماره ۱خرداد و تیر ۱۳۹۶، ۱-۹.
 44. باقری، آرزو، رازقی نصرآباد حجیه بی بی و  سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). شناسایی تعیین‌کننده‌های ترجیحات باروری با استفاده از رگرسیون پواسون. مجله علمی- پژوهشی اپیدمیولوژی: دوره ۱۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶ :۱۵۳-۱۶۱.
 45. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). تحلیل زمان بقای مطلوب بی‌فرزندی جوانان در آستانه ازدواج: مدل پارامتری لگ- نرمال. پژوهنده: سال ۲۱ شماره ۴ پی در پی ۱۱۲ مهر و آبان ۱۳۹۵؛۱۹۹-۲۰۹.
 46. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). مدیریت و اجرای نمونه گیری از معتادان تزریقی در معرض بیماری های پرخطر. مجله علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی: سال ۱۰ شماره ۴۰ زمستان۱۳۹۵؛۲۷-۴۴.
 47. جلالی حمید ، سعادتی مهسا و کیوان عباسی ومحمد سرطاوی (۱۳۹۶). بررسی سلامت روانی سربازان یک مرکز آموزش نظامی در شمال کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ. مجله پزشک و پرستار در رزم: شماره ۱۰ و ۱۱ سال چهارم، بهار و تابستان ۹۵، ۱۱-۱۸.
 48. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۵). نمونه‌گیری پاسخگو محور در مقایسه با سایر روش‌های نمونه‌گیری از جوامع پنهان؛ مجله علمی- پژوهشی اپیدمیولوژی ، بهار ۱۳۹۵؛ ۱۲(۲): ۶۳-۷۴.
 49. عبدالهی عادل، سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۵). بازنمایی هویت فرهنگی در رسانه ها و پیامدهای آن؛ مجله علمی- ترویجی- دوفصلنامه افق رسانه؛ سال اول شماره اول پاییز ۱۳۹۵. ۷-۲۳.
 50. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۵). برآورد نااریب نسبت جمعیت جوامع پنهان در معرض بیماری‌های پرخطر. مجله علمی- پژوهشی تحقیقات نظام سلامت، دوره ۱۲، شماره ۴؛ ۵۲۰-۵۲۶.
 51. باقری، آرزو، سعادتی، مهسا و حجیه بی بی رازقی نصرآباد.  معرفی و کاربرد مدل درختی کارت برای طبقه‌بندی تعداد فرزندان ایده‌آل زنان ۱۵-۴۹ ساله استان سمنان، نامه انجمن جمعیت شناسی؛ بهار و تابستان ۱۳۹۳. شماره ۱۷ص۷۷-۱۱۱ (چاپ شده در سال ۱۳۹۵).
 52. بشارت محمدعلی، جباری آرزو، سعادتی مهسا؛ (۱۳۹۵). پیش بینی شاخص های مزاج عاطفی فرزندان براساس شاخص های مزاج عاطفی والدین: یک مطالعه بین نسلی؛ مجله علوم روانشناختی. تایستان ۱۳۹۵؛ دوره ۱۵ شماره ۵۸:  ۲۱۵-.۱۹۷
 53. بشارت محمدعلی، جباری آرزو، سعادتی مهسا؛ (۱۳۹۵) پیش بینی شاخص های دلبستگی فرزندان براساس شاخص های دلبستگی والدین: یک مطالعه بین نسلی؛ مجله روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی. سال ۱۳ شماره ۴۹:. صفحه ۳-۱۲.
 54. سعادتی، مهسا؛ (۱۳۹۴) کاربرد رگرسیون پواسن در شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان ازدواج کرده ۱۵- ۴۹ ساله استان سمنان. مجله علمی- پژوهشی تحقیقات نظام سلامت. دوره یازدهم، شماره ۳ پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۶۴۱-۶۵۱.
 55. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو (۱۳۹۴) نمونه‌گیری پاسخگو محور در مقایسه با سایر روش‌های نمونه‌گیری از جوامع پنهان. مجله اپیدمیولوژی ایران، ۱۲(۲): ۶۳-۷۴.
 56. باقری، آرزو و سعادتی، مهسا (۱۳۹۴). طبقه‌بندی تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده با استفاده از مدل کارت (CART)، فصلنامه علمی-پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی حکیم سید اسماعیل جورجانی، پاییز و زمستان ۱۳۹۴; ۳ (۲) :۶۳-۸۸.
 57. بشارت محمدعلی، کریمی سعید، سعادتی مهسا؛ (۱۳۹۴) مقایسه مردان همجنس‌گرا و دگرجنس‌گرا از نظر ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی و نرخ باروری در شجره خانوادگی؛ روانشناسی معاصر ایران: دوره ۱۰، شماره ۲ – (۱۲-۱۳۹۴) :۳-۱۴.
 58. عباسی، کیوان؛ محمدی، عیسی؛ سعادتی، مهسا؛ (۱۳۹۴) موانع به‌کارگیری نظریه‌های پرستاری در بالین از دیدگاه پرستاران؛ فصلنامه پژوهش پرستاری. دوره دهم، شماره ۳۶، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۱۳-۲۴.
 59.                 الف-۱) مقالات فارسی ارائه شده در کنفرانس‌ها
 60. باقری، آرزو و سعادتی، مهسا (۱۳۹۷). محاسبه برآوردهای دومولفه ای نمونه گیری پاسخگومحور. چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، ۳-۵ شهریورماه ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران.
 61. سعادتی، مهسا و باقری، آرزو. (۱۳۹۷). مقایسه مدل‌های بازگشتی در تحلیل سابقه رخداد وقایع، . چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، ۳-۵ شهریورماه ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران.
 62. عبدالهی، عادل، باقری، آرزو. و سعادتی، مهسا (۱۳۹۶). تأثیر احساس ناامنی اقتصادی بر روی تعدادفرزندانایده‌ال: مطالعه موردی در تهران، پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ابران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران.
 63. سعادتی مهسا؛ باقری آرزو. هومافیلی و اریبی حاصل از آن در نمونه گیری پاسخگو محور. سیزدهمین کنفرانس آمار ایران. ۳۱/۵-۲/۶/۱۳۹۵، کرمان- ایران.
 64. سعادتی مهسا؛ باقری آرزو. مقایسه الگوریتم‌های درختی برای پیش‌بینی ترجیح جنسی زنان در آستانه ازدواج. سیزدهمین کنفرانس آمار ایران. ۳۱/۵-۲/۶/۱۳۹۵، کرمان- ایران.
 65. سعادتی مهسا؛ باقری آرزو. مقایسه زمان بقای مطلوب بی‌فرزندی زنان در آستانه ازدواج برحسب وضعیت شغلی. هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی ایران: تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران. ۵-۶ آبان‌ماه ۱۳۹۵.
 66. باقری آرزو؛ سعادتی مهسا. کاربرد نمونه‌گیری پاسخگو- محور در نمونه‌گیری از کودکان کار. هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی ایران: تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران. ۵-۶ آبان‌ماه ۱۳۹۵.
 67. عبدالهی عادل؛ سعادتی مهسا؛ باقری آرزو. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جامعه در خصوص دلایل گرایش زنان به فعالیت‌های اقتصادی. هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی ایران: تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران. ۵-۶ آبان‌ماه ۱۳۹۵.
 68. سعادتی مهسا؛ باقری آرزو. نمونه‌گیری از مهاجران با استفاده از روش نمونه‌گیری پاسخگو محور. مقاله برتر کنفرانس مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها، ۵ و ۶ آبان ماه ۱۳۹۴، دانشگاه تربیت مدرس.
 69. باقری آرزو؛ سعادتی مهسا؛ مدلسازی میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان مهاجر در تهران: رهیافت رگرسیون درختی. کنفرانس مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها، ۵ و ۶ آبان ماه ۱۳۹۴، دانشگاه تربیت مدرس.

 

Start typing to see posts you are looking for.