در حال نمایش یک نتیجه

الگوها و جریانات مهاجرتی به شهر مشهد در یک دهه اخیر (۱۳۹۵-۱۳۸۵)

تومان50,000
مهاجرت از عناصر مهم توزیع جمعیت و عامل تغییر در ساختارها و ترکیب جمعیت است. طی دو دهه اخیر جمعیت