بازدید مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی از موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

در راستای سامان­دهی و هم­فکری جهت پیشبرد عملکرد و فعالیت­های پژوهشی موسسه، جناب آقای دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در روز سه­شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ از موسسه مطالعات جمعیتی کشور بازدیدی بعمل آوردند.

Continue reading