اعضاء هیات علمی

دكتر آرزو باقری

دانشیار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری

دکتر ملیحه حدادمقدم

استاديار گروه جمعيت و سرمايه انسانی

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

دانشيار گروه جمعيت و سلامت

دكتر حجيه‌ بی بی رازقی نصرآباد

دانشيار گروه مطالعات خانواده

دکتر ولی اله رستمعلی زاده

دانشیار گروه مهاجرت و شهر نشينی

دکتر محمد ساسانی پور

استادیار گروه جمعیت و سلامت

دكتر مهسا سعادتی

دانشیار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری

دکتر سعیده شهبازین

استادیار گروه مهاجرت و شهرنشینی

دكتر عادل عبدالهی

استاديار گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انسانی

دکتر علي عزيزی

استاديار گروه جمعيت ، اقليم و محيط زيست

دکتر سیده زهرا کلانتری

استاديار گروه مدلسازی جمعیت و روشهای آماری

دکتر رضا کيانی

استاديار گروه جمعيت و سلامت

دكتر فاطمه مديری

دانشيار گروه مطالعات خانواده

دکتر نادر مطيع حق شناس

استاديار گروه اقتصاد جمعيت و سرمايه انساني