گروه جمعیت، اقلیم و محیط‌ زیست

معرفی گروه

رشد و توسعه هر کشوری دو عامل اصلی می‌تواند داشته باشد که بدون توجه به این دو عامل رشد واقعی و پایدار برای آن کشور مؤثر نخواهد شد. عامل اولی جمعیت و مؤلفه‌های آن و عامل دومی محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی آن می‌باشد. لذا بررسی، شناسایی و تحلیل روند موجود و آتی این دو مؤلفه ضرورت استمرار توسعه پایدار و متوازن هر کشوری خواهد بود. برای دستیابی به این هدف، نیاز به آگاهی بیشتر و شناخت مسائل پیچیده جمیعت و محیط‌زیست کشور است. آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به مسائل جمعیتی و محیط‌زیستی کشور و نیز روابط متقابل بین این دو، تدوین و توسعه اهداف و فعالیت‌های پژوهشی را ضروری می‌سازد تا بدین وسیله افراد و ساستگذاران کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود و آتی جمعیت و محیط‌زیست کشور برای حراست، حفاظت و بهره‌برداری از مواهب طبیعی و بستر اصلی توسعه همگام با توسعه مناسب و متناسب پیش ببرند.

گروه جمعیت، اقلیم و محیط‌زیست به‌صورت هماهنگ با سایر گروهای موجود در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور می‌کوشد تا در راستای شناخت و تنظیم ارتباط بین جمعیت و منابع محیط‌زیستی کشور، مسائل مربوطه را شناسایی، واکاوی و تبیین نماید. این گروه سعی دارد تا نسبت به اثرات متقابل انسان، طبیعت و محیط‌زیست درک مناسب و جامعی ایجاد نموده و در خصوص بازشناسی چالش‌های محیطی و ارائه راه‌حل‌های واقع‌گرایانه برای رسیدگی به مسائل مربوط به جمعت و مسائل زیست‌محیطی گام بردارد. این امر برای سیاستگذران و مدیران و نیز متصدیان مدیریتی و نیز آموزشی و پژوهشی کشور این امکان را فراهم می‌سازد تا در راستای تحقق اهداف عالی کشور به‌صورت دقیق و جامع طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی نمایند تا جمعیت کشور با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوی عمل نماید که با نیازها و امیدهایش هماهنگی بیشتری داشته باشد و در نهایت زندگی بهتری را برای خود و آیندگان فراهم سازد.

اهداف راهبردی

  • شناسایی و تحلیل‌ ارتباط بین پویایی جمعیت و منابع زیست‌محیطی
  • ارائه پیشنهادات و سیاست‌های راهبردی و استراتژیک در خصوص مدیریت منابع محیط‌زیستی و متناسب با جمعیت

مأموریت

  • شناسایی و ارائه تحلیل‌های کمی و فضایی در خصوص ارتباط دوسویه روند پویایی جمعیت و مصرف منابع محیط‌زیستی اعم از آب‌وخاک و هوا
  • بررسی و تحلیل تأثیر پویایی جمعیت بر روی منابع حیاتی در مقیاس‌های مختلف و ارائه راهکار و سیاست‌های مدیریتی
  • بررسی و تحلیل تأثیر منابع در پویایی جمعیت در مقیاس‌های مختلف و ارائه راهکارها و سیاست‌های مدیریتی مختلف در مقیاس های مختلف
  • ارائه سیاست‌ها و راهکارهای همسو در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص محیط‌زیست و جمعیت در مقیاس های مختلف

اعضای گروه

دکتر علی عزیزی