گروه روش­های آماری و مدلسازی جمعیت

اهداف و رسالت‌های گروه پژوهشی

هدف اصلی این گروه پژوهشی، توسعه و کاربرد روش‌ها و مدلسازی آماری در تجزیه و تحلیل مباحث جمعیتی است؛ بدین منظور اهم  فعالیت‌‌های این گروه پژوهشی به شرح ذیل می­باشد:

  1. اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف بررسی و ارائه روش‌های عملی و کاربردی به منظور كاهش خطاهای نمونه‌گیری و غیر‌نمونه‌گیری در طرح­های آمارگیری‌ وبه‌طور كلی ارائه‌ راهكارهایی برای افزایش بهره‌وری این طرح‌ها در مباحث جمعیتی.
  2. مطالعه و بررسی روش‌های پیشرفته و نوین آماری در برآورد پارامترها و مدلسازی مباحث جمعیتی.
  3. به کارگیری نرم‌افزارهای به روز مدلسازی در حوزه جمعیتی.
  4. ارائه‌ مشاوره‌ مورد نیاز سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف كشور در زمینه‌ اجرای طرح‌های پژوهشی در مباحث جمعیتی.
  5. انجام مشاوره‌های علمی و تبادل تجربه با واحدهای دانشگاهی، مراكز پژوهشی، انجمن‌ها و شخصیت‌های علمی در مباحث جمعیتی.
  6. طراحی و مشاوره آماری برای تولید آمارهای مورد نیاز سایر گروه‌های پژوهشی مؤسسه.

 

اهداف اصلی برنامه جامع تحقیقاتی این گروه شامل سه عنوان کلی «روش­های پیشرفته آماری در تحلیل داده­های جمعیتی»، «روش­های نوین تحلیل داده‌های طولی در مطالعات جمعیتی» و «تحلیل پویایی‌های جمعیت با روش‌های نوین آماری» می­باشد. از اهداف جزئی برنامه جامع تحقیقاتی این گروه می­توان به معرفی روش‌های مختلف مدل‌سازی داده‌های طولی و کاربرد آنها در مطالعات جمعیتی (معرفی و کاربرد مدل‌های آمیخته خطی برای تحلیل داده‌های پیوسته طولی در مطالعات جمعیتی، معرفی و کاربرد مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته برای تحلیل داده‌های طبقه‌بندی شده طولی در مطالعات جمعیتی، معرفی و کاربرد مدل‌های چند وضعی در مطالعه وقایع جمعیتی، معرفی و کاربرد مدل‌های مخاطرات رقیب در مطالعه وقایع جمعیتی)، معرفی و کاربرد مدل‌های معادلات ساختاری تعمیم‌یافته در مطالعات جمعیتی (معرفی و کاربرد مدل‌های معادلات ساختاری تعمیم‌یافته برای متغیرهای مستقل (درونزاد، برون‌زاد) کمی و کیفی، معرفی و کاربرد کاربرد مدل‌های معادلات ساختاری تعمیم‌یافته برای متغیرهای پاسخ کیفی (اسمی و رتبه‌ای) و معرفی و کاربرد مدل‌های معادلات ساختاری تعمیم‌یافته برای داده‌های چندسطحی)، معرفی مباحث تشخیصی داده‌های داد­ه­های پرت و نقاط نافذ در مدل‌های خطی تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های  جمعیتی (معرفی مباحث تشخیصی داده‌های پرت در مدل‌های خطی تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های جمعیتی، معرفی مباحث تشخیصی نقاط نافذ در مدل‌های خطی تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های جمعیتی)، استفاده از رویکرد سیستمی و کل‌نگر در بررسی وقایع جمعیتی (مدلسازی پویایی های مهاجرت های بین استانی با رویکرد پویایی سیستم)، آینده‌پژوهی و سناریو نویسی در مورد وقایع جمعیتی (مطالعات آینده نگر در حوزه سالمندی، مطالعات آینده نگر در حوزه سرمایه انسانی)، مدلسازی و پیش بینی وقایع جمعیتی با رویکردهای نوین و تحلیل حساسیت و ارائه راهکارهایی برای کاهش عدم قطعیت در پیش بینی های جمعیت شناسی در ایران، نگارش کتاب، برگزاری کارگاه (معرفی روش‌ نمونه‌گیری پاسخگومحور و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار RDSAT و معرفی روش‌های تحلیل سابقه رخداد وقایع، آشنایی با مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی در مطالعات جمعیتی، کاربرد تفکر سیستمی در تحلیل پویایی‌های سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی) و انجام طرح‌های مشترک و  برون‌سازمانی در حوزه‌های مختلف جمعیتی و پزشکی می­باشد.

اعضای گروه

دکتر آرزو باقری

مدير گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعيت

دکتر مهسا سعادتی

دکتر سيده زهرا کلانتری