رئیس مؤسسه

دکتر محمدجواد محمودی

دکتر محمدجواد محمودی متولد ۱۳۳۸ عضو هیات علمی ستاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با مرتبه دانشیاری است. از وی شش عنوان کتاب و دهها مقاله علمی و پژوهشی در خصوص مسائل جمعیتی منتشرشده است.

مشخصات فردی

نام : محمدجواد

نام خانوادگی : محمودی

سال تولد : ۱۳۳۸

تحصیلات

دكترای اقتصاد

مشخصات شغلی

  • عضو هيأت علمی ستاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • وی  از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ ریاست موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور را برعهده داشت.
  • ایشان از سال ۱۳۷۱ تاکنون سردبیر فصلنامه علمی جمعیت است.
  • ریاست کمیته مطالعه و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر سوابق اجرایی وی می باشد.