مدیران

فرشید ناظریان

سرپرست امور اداری و پشتیبانی

farshid.nazeriyan@nipr.ac.ir

محمدرضا صالحین

مدیر امور مالی

mr.salehin@nipr.ac.ir

احمد مهدیقلی

مدیر طرح و برنامه

mahdigholi@nipr.ac.ir