مدیران

فرشید ناظریان

مدیر امور اداری و پشتیبانی

farshid.nazeriyan@nipr.ac.ir

احمد مهدیقلی

مدیر طرح و برنامه و سرپرست مدیریت امور مالی

mahdigholi@nipr.ac.ir