گروه مطالعات خانواده

معرفی گروه

گروه مطالعات خانواده از سال ۱۳۹۱ با ماموريت گسترش تحقيقات در حوزه خانواده، و با هدف شناخت عميق تحولات اجتماعی و جمعيتی خانواده، شناخت وضعيت موجود خانواده و درك تحولات كمی و كيفی آن، بررسی رفتارها و تمايلات باروری، ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در حوزه خانواده تشكيل شد. اين گروه در تلاش است تا با انجام مطالعات بنيادی، توسعه‌ای و كاربردی، راهكارهاي مناسب در راستای تشکیل خانواده، حفظ سلامت و تحکیم بنیان آن، سلامت و تحكيم بنيان خانواده ارائه نمايد.

محورهای مطالعاتی و تحقيقاتی گروه

بر اساس رسالت‌ها، ماموریت‌ها و اهداف موسسه و همچنين سياست‌های خانواده و جمعيت ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بالندگی و پويايی جمعيت و تحکیم بنیان خانواده، محورهای مطالعاتی و تحقيقاتی گروه در قالب برنامه‌های جامع پنج ساله تدوین شده است. دو برنامه جامع پنج ساله اول این گروه مشتمل بر ۱- بررسی روابط و پیوندها در خانواده. ۲- باروری بوده که ذیل این برنامه ­های جامع هر ساله یک طرح­های پژوهشی اجرا شده است. این گروه دو برنامه جامع پنج ساله دوم نیز به تصویب رسانده و  در نظر دارد ذیل این دو برنامه نیز هر ساله یک طرح پژوهشی اجرا شود.

برنامه جامع گروه مطالعات خانواده

  • باروری پايين در ايران: علل، پيامدها و الزامات سياستی؛
  • بررسی روابط و پیوندها در خانواده و پیامدهای جمعیتی آن؛
  • پاسخ‌های سیاستی به باروری پایین در ایران
  • بررسی مناسبات نسلی در خانواده در زمینه تغییرات جمعیتی

اعضای گروه

دکتر فاطمه مدیری

دکتر حجیه بی­ بی رازقی نصرآباد

علی رحیمی