گروه مهاجرت و شهرنشينی

ماموریت گروه

گروه مهاجرت و شهرنشینی در سال ۱۳۸۹ به‌منظور مطالعه و تحقيق در زمينه مهاجرت‌های داخلی، خارجی و شهرنشينی و روستانشینی در ایران و همچنین ارائه راهكارهاي موثر جهت برنامه‌ريزی و ساماندهی روستانشینی، شهرنشينی و روندهای مهاجرتی داخلی و خارجی در كشور، شكل گرفته است. فعاليت‌های اين گروه شامل انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه مهاجرت و شهرنشینی و روستانشینی، همکاری با سازمان‌های دخیل در جمع‌آوری داده‌های مهاجرت و سیاست‌گذاری در زمینه روستانشینی و شهرنشینی و مهاجرت‌های داخلی و خارجی است. ترجمه و تالیف کتاب‌های پایه و کاربردی در حوزه مهاجرت و شهرنشینی و روستانشینی، برگزاری كارگاه‌هاي آموزشی و در نهايت جلب حمايت و مشاركت ساير گروه‌ها و موسسات پژوهشی ذيربط خارج از مركز در انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک مي‌باشد.

اهداف و رسالت‌های گروه

  • انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه مهاجرت‌های داخلی، خارجی و شهرنشینی و روستانشینی؛
  • شناخت عمیق مسائل جمعیتی برای کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه پایدار درکشور؛
  • همکاری با سازمان‌های موثر برای جمع‌آوری داده‌ها و سیاست‌گذاری در زمینه مهاجرت و شهرنشینی و روستانشینی؛
  • همکاری و مشارکت علمی با سازمان‌ها و نهادهای علمی و سیاست‌گذار در زمینه مطالعات مهاجرتی و شهرنشینی؛
  • ترجمه و تالیف کتاب‌های پایه و کاربردی در حوزه مهاجرت و شهرنشینی و روستانشینی؛

حوزه تحقیقاتی گروه

در حال حاضر برنامه جامع تحقیقاتی گروه برای پنج‌سال آینده که به تصویب شورای پژوهشی مؤسسه رسیده است، “تحلیل فضایی نابرابری‌های توسعه‌ای و مهاجرت‌های شهری در ایران” است. این برنامه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. برنامه جامع تحقیقاتی قبلی این گروه نیز “مهاجرت‌های روستایی، پیوندهای شهری و روستایی و پایداری اجتماعات محلی” بوده است که در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۹ انجام گرفته است.

اعضای گروه​

دكتر ولی‌اله رستمعلی زاده

دكتر سعیده شهبازین

قربان حسينی