نشست‌ تخصصی مقایسه الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران برگزار شد

نشست ماهانه انجمن جمعیت شناسی ایران به پیشنهاد دفتر منطقه‌ای غرب تحت عنوان مقایسه الگوی سنی–  جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران در روز ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ به‌صورت وبینار توسط دکتر نادرمطیع حق شناس، استادیار جمعیت‌شناسی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور برگزار شد. هدف از این مطالعه تحلیل تفاوت‌های سنی و جنسی الگوی تمایل به تغییر شغل در بین دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی و مقایسه آن با دانش آموختگان دارای تحصیلات عمومی کشور در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۴ بود. یافته‌های تحقیق نشان داد الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی با دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عمومی بر حسب سن، جنس و نوع شغل با کنترل دوره، معنادار و متفاوت بود. به‌طور متوسط، تمایل دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی ‌کار دیگر حدود ۱۵ درصد و برای دانش آموختگان دارای آموزش عمومی حدود ۲۲ درصد بوده است. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت‌شناختی بر بازارکار نیروی انسانی در بدنه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، از مهمترین توصیه‌های سیاستی تحقیق بود. در این نشست اعضای محترم انجمن جمعیت‌شناسی ایران شرکت داشتند.

Start typing to see posts you are looking for.