چهارمین جلسه از دوره آموزشی “حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقویت ظرفیت‌‌های سیاست‌پژوهی موسسه، دوره آموزشی چهارم با عنوان حکمرانی، ‌خط‌ مشی‌گذاری وخط ‌مشی پژوهی را روز سه شنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور آقای دکتر فرج اله رهنورد، ‌عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدرس دوره و با مشارکت تعدادی از  اعضاء هیأت علمی در سالن کنفرانس موسسه برگزار کرد.

در ادامه جلسه آقای دکتر رهنورد ضمن مروری بر مباحث جلسه قبلی در زمینه معیارهای اولویت بندی مسائل که شامل  هزینه های ناشی از مسئله ، دردسترس بودن راهکار ، تأثیر مسئله ، در دسترس بودن منابع برای حل مسئله (زمان، منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی)، فوریت حل مسئله و اندازه مسئله ( تعداد افرادی که از آن تأثیر می پذیرند)، بر ضرورت تهیه نقشه مسائل به روش خبره سنجی و نیز مقلیسه زوجی و با بهره گیری از ماتریس اهمیت – اولویت ( اولویت ها ، فرصت ها ، وقفه ها و اتلاف زمان ) و ماتریس تأثیر – احتمال  برای سنجش احتمال بروز مسائل اشاره داشتند. سپس ایشان ضمن تعریف  مغهوم دستورگذاری مبنی بر شناسائی یک شکل یا مسأله عمومی از جانب دولت، فرآیند آن را در  چهار مرحله که شامل طرح مسأله و موضوعات، مشخص کردن گزینه ها، افزایش حمایت از مسائل طرح و در دستور کار گرفتن در صورت حمایت کافی مطرح نمودند. در این زمینه به تأثیر قدرت ، ادراک، توان و لیاقت و مجاورت دراین خصوص اشاره کردند.

سپس یک نوع شناسی از دستورها ارائه که شامل دستور گذاری رسانه ای بر مبنای تحلیل محتوای رسانه ها و اخبار، دستور عمومی مبتنی بر پیمایش عقاید عمومی و دستور خط مشی بودند. در ادامه ایشان ضمن بیان مدل های مختلف تنظیم دستور گذاری از نظر کوپ و روس بر ماهیت موضوع دستورتأکید داشتند. ایشان مدل ابتکار بیرونی ، مدل بسیج عمومی و مدل ابتکار درونی در قالب رژیم ها و انجمن ها مطرح نمودند. موضوع مهم بعدی، تحلیل روند های محیطی و مسأله یابی مبتنی بر تحلیل روند ها بود. ایشان معتقد بودند روند های محیطی ، چالش ها را تحلیل خواهند کرد. چالش به شرایط زمینه ای و بافتاری که نشانگر وضعیت منفی و نیاز به تلاش مضاعف دارد اشاره دارد. کلان روندها به تحولاتی که در حال حاضر انجام و تجربه شده و نغییر آنها غیر ممکن است دلالت دارد. روند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تغییرات جمعیتی، تغییرات آب و هوایی و اقلیم ، روند شهرنشینی، روند ارتباطات و جغرافیای سیاسی از آن جمله اند.سپس گروه بندی کلان روندهای محیطی را توسعه سریع فناوری، عامل جمعیتی، فشار زیست محیطی وجابجایی قدرت برشمردند. ایشان در نهایت به کیفیت خط مشی از جمله مباحث مهم در حوزه سیاست گذاری هستند پرداخته و اینکه با چه معیار و مبنایی مورد سنجش قرار می گیرد ، مبحث قانون جوانی جمعیت را مطرح و از مشارکت کنندگان در دوره خواستند نظرشان را در این مورد بیان کنند. اعضاء بر معیار پذیرش و اجراء توسط مردم تأکید داشتند. موضوع جلسه آتی دوره ، جایگاه اجرا و ارزشیابی در فرآیند خط مشی گذاری تعیین شد. همچنین مقرر شد نتایج مطالعه آقای دکتر نادر مطیع حق شناس تحت عنوان بررسی روندهای مشاغل مبتنی برفناوری اطلاعات: شواهدی از فناوری اطلاعات برتغییرات مشاغل در ایران با رویکرد خط مشی پژوهی و در زمره کلان روندهای محیطی مطرح شود. جلسه با بحث و تبادل نظر بین اعضاء تداوم و به پایان رسید.

Start typing to see posts you are looking for.