در حال نمایش یک نتیجه

تحلیلی بر کنش های متقابل فقر و تخریب محیط زیست در کشورهای با گروه درآمدی متفاوت

تومان50,000
فقرزدایی و حفاظت از محیط‌زیست دو رکن اساسی در دستیابی به توسعه پایدار است. این دو رکن و ارتباط بین