در حال نمایش یک نتیجه

آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی استان یزد

تومان50,000
توسعه پایدار هر استان مفهومی پیچیده و چند بعدی است، و شناخت زوایای مختلف اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، و اقتصادی آن