بررسی رابطه پدیده خشکسالی با مهاجرت¬های داخلی در سه دهه اخیر

مجری:   دکتر علی عزیزی

ناظر:   دکتر رسول صادقی

متغیرهای محیط‌زیستی در فرآیندهای مهاجرت در مناطق خشک نقش مهمی ایفا می‌کنند. در این مناطق تغییر محیط شامل تغییرات زمانی و مکانی بارش، افزایش دفعات خشک‌سالی، کمبود طولانی‌مدت آب و تخریب زمین می‌تواند مهاجرت را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی رابطه پدیده خشک‌سالی با مهاجرت‌های داخلی در سه دهه اخیر می‌باشد. بدین منظور در مرحله اول با انجام مطالعات کتابخانه‌ای چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تکمیل خواهد شد. در مرحله دوم مطالعات اقلیمی صورت گرفته و اقدام به استخراج شاخص استاندارد خشک‌سالی می‌شود. در ادامه یافته‌های شاخص مورد نظر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پهنه‌های حاصل از نظر شدت خشک‌سالی نیز مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار می‌گیرد. در مرحله سوم مطالعات مربوط به مهاجرت جمعیتی در سطح شهرستان از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵  بررسی خواهد شد. در مرحله چهارم با استفاده از تحلیل‌های فضایی موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی رابطه بین دو داده فضایی شاخص خشک‌سالی و مهاجرت اکولوژیک جمعیت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج کلی تحقیق منتج از مراحل قبلی ارائه می‌شود.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.