بررسی همبسته‌های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی پیوندهای خانوادگی

مجری: دکتر فاطمه مدیری

ناظر: دکتر حسن عینی زیناب

در اهمیت خانواده به‌عنوان یک ساختار سازمانی اساسی تردیدی نیست. خانواده بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اثرگذار بوده و متخصصین رشته‌های مختلف همواره به بررسی این رابطه‌ها پرداخته‌اند. علی‌رغم اثرات مثبت پیوندهای خانوادگی، برخی معتقدند، پیوندهای قوی میان افراد خانواده ممکن است پیامدهای منفی نیز داشته باشد. در این تحقیق با هدف بررسی جوانب مثبت و منفی پیوندهای خانوادگی، رابطه میان پیوندهای خانوادگی با نگرش‌های اجتماعی مرتبط با بهره‌وری و رشد بررسی و تجزیه تحلیل می‌شود. به‌طور خاص، رابطه پیوندهای خانوادگی با مشارکت سیاسی و اقدامات سیاسی، معیارهای اخلاق عمومی، نگرش به زنان و جامعه، رفتار بازار کار و نگرش نسبت به کار بررسی می‌شود. فرض ما بر اینست که ​​ارزش‌های خانوادگی و پیوندهای خانوادگی قوی‌تر با مشارکت و اقدامات سیاسی پایین‌تر همراه است. همچنین با سطح پایینی از اعتماد، تأکید بیشتر بر امنیت شغلی، تمایل کمتر به نوآوری و نگرش‌های سنتی نسبت به زنان شاغل مرتبط است. از جنبه مثبت، رابطه پیوندهای خانوادگی با شاخص‌های رفاه و بهزیستی، شادی و سلامت فیزیکی، سنجیده می‌شود

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.