تدوین سند ملّی مدیریت مهاجرت های داخلی در کشور

مجری: دکتر رسول صادقی

همکاران: دکتر معصومه قاراخانی، دکتر سعیده شهبازین، فاطمه تنها، مریم رضایی، نورالدین فراش

ناظران: دکتر شهلا کاظمی­پور، دکتر ستار پروین

کارفرما: سازمان اجتماعی کشور، وزارت کشور

مهاجرت، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی است که می‌تواند نه تنها مهاجران، بلکه مناطق مبدأ و مقصد را نیز تحت­ تأثیر قرار دهد. افزایش مهاجرت­ ها و جابجایی­ های جمعیتی به­ ویژه از مناطق مرزی کشور به سمت مرکز و سکونت آنها در پیرامون شهرهای بزرگ، به ­ویژه پایتخت، یکی از مسائل و چالش­ های اجتماعی و جمعیتی حال حاضر کشور است. با این وجود، هنوز سند سیاستی برای مدیریت و ساماندهی مهاجرت­ های داخلی در کشور تدوین و طراحی نشده است. این درحالیست که نیاز به چارچوب­ های قانونی برای مدیریت و ساماندهی مهاجرت­ های داخلی، به حداقل رساندن پیامدهای منفی و چالش­ های مهاجرتی و به حداکثر رساندن منافع و فرصت­ های مهاجرتی بیش از پیش وجود دارد. باتوجه به پیچیدگی فرایند مهاجرت، روند فزاینده جریانات مهاجرت­ های داخلی در کشور، و ابعاد و الگوهای مختلف آن و همچنین، با استناد به اسناد بالادستی، به ویژه، سیاست­های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه اقتصادی­، اجتماعی و فرهنگی کشور، تدوین سند ملّی مهاجرت داخلی برای تعیین سیاست­ها و راهبردهای مدیریت مهاجرت­های داخلی ضرورتی اجتناب­ ناپذیر است. بر این اساس، این پژوهش ضمن مرور مطالعات، تحلیل روندها و الگوهای مهاجرت داخلی، مرور سیاست ­ها و برنامه­ های مدیریت مهاجرت‌های داخلی در کشورهای منتخب، و نظرسنجی از خبرگان در حوزه مهاجرت به طراحی سند سیاستی برای مدیریت و ساماندهی مهاجرت­ های داخلی در کشور پرداخته است. گزارش در سه بخش و هشت فصل تهیه و تنظیم شده است. بخش اول مربوط به کلیّات تحقیق است که شامل سه فصل می­باشد؛ در فصل اول به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، و اهداف پژوهش پرداخته می­شود. در فصل دوم، رویکردها و نظریه ­های مهاجرت بررسی می‌شود. فصل سوم به معرفی روش تحقیق و مراحل اجرای پژوهش می­پردازد. بخش دوم گزارش به تحلیل وضعیت مهاجرت­ های داخلی در ایران پرداخته و در این راستا ابتدا در فصل چهارم، به مرور جامع مطالعات و پژوهش­های انجام گرفته در حوزه مهاجرت‌های داخلی در کشور پرداخته ­ایم و سپس، در فصل پنجم، با استفاده از تحلیل ثانویه داده­های دو سرشماری اخیر، روندها، الگوها و گرایش­های عمومی مهاجرت ­های داخلی در کشور تحلیل شده است. بخش سوم گزارش، به سیاست­ ها و راهبردهای مدیریت مهاجرت داخلی اختصاص دارد. ذیل این بخش در فصل ششم به مرور اسناد و سیاست­های مدیریت مهاجرت داخلی در سایر کشورها می­پردازیم. در فصل هفتم به مرور سیاست‌ها و برنامه­ های مرتبط با مهاجرت‌های داخلی در ایران پرداخته و در نهایت در فصل هشتم گزارش، سند سیاستی­ راهبردی مدیریت مهاجرت داخلی در کشور تدوین و ارائه شده است.

Start typing to see posts you are looking for.