درک از خطر و معلومات اچ‌ای‌وی و بیماری‌های مقاربتی و تعیین کننده‌های آن در دختران دانشجو در تهران

مجری:   دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

ناظر:    دکتر دکتر معصومه سیم بر

هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده معلومات اچ‌آی‌وی و بیماری مقاربتی و درک از خطر اچ‌ای‌وی با تأکید بر  نقش تجربیات جنسی قبل از ازدواج بود. برای دستیابی به هدف فوق، از تحلیل ثانویه داده‌های پیمایشی که در بین ۱۰۵۵ دانشجوی دختر در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای مرحله‌ای انجام شده بود، استفاده شد. در این پیمایش  یک نمونه معرف از رشته‌های مختلف و دانشگاه‌های مختلف در سال ۱۳۹۷ پرسشنامه آنلاین را تکمیل نمودند. میانگین سنی دختران شرکت کننده در پیمایش ۳/۲۱ سال ( ۳۲/۳ SD= ) (طیف ۴۰-۱۷ سال) بود. این مطالعه نشان داد که در کل درک از خطر اچ‌ای‌وی در بین دختران پایین بود. تجربه جنسی متغیر تعیین کننده مهمتری از معلومات اچ‌ای‌وی برای درک از خطر اچ‌ای‌وی محسوب می‌شود. دختران معلومات بهتری از اچ‌ای‌وی در مقایسه با بیماری‌های مقاربتی دارند، ولی باورهای غلط در مورد اچ‌ای‌وی محسوس بود. پس از کنترل اثر سن و درآمد خانوار، غیر از خودبسندگی در کسب اطلاعات جنسی، تجربه جنسی از عوامل تعیین کننده معلومات اچ‌آی‌وی می‌باشد. درک از خطر اچ‌ای‌وی بیشتر از اینکه متأثر از معلومات اچ‌ای‌وی باشد، از رفتار جنسی فرد متأثراست و با اطمینان می‌توان ادعا کرد که اطلاعات درست و جامع در مورد اچ‌ای‌وی و بیماری مقاربتی برای جوانان ضروری است.

Start typing to see posts you are looking for.