روش‌های پارامتری، بازگشتی و شکنندگی در تحلیل سابقه رخداد وقایع جمعیتی با استفاده از نرم‌افزار SAS

مجری : دکتر مهسا سعادتی

همکار : دکتر آرزو باقری

ناظر : دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

در دو دهه اخیر، پژوهشگران علوم اجتماعی بیش از گذشته به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های سابقه رخداد واقعه پرداخته‌اند. دلیل اصلی افزایش استفاده از این نوع داده‌ها برای موضوع مورد مطالعه، دستیابی به اطلاعات کاربردی و مناسب با توجه به ماهیت فرایند جمع‌آوری این نوع داده‌ها است. با توجه به کاربرد روزافزون استفاده از داده‌های سابقه رخداد واقعه، کاربرد روش‌های آماری مناسب برای تحلیل آن‌ها، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اگرچه در بسیاری از مطالعات از روش‌های کلاسیک بقا همانند مدل‌های ناپارامتری و رگرسیون کاکس استفاده می‌شود اما در عمل گاه اتفاق می‌افتد که بنا بر مسأله مورد نظر، به مدل‌های پیچیده‌تر برای تحلیل صحیح داده‌ها نیاز است. در بسیاری از مطالعاتی که سابقه رخداد وقایع تحلیل می‌شوند، اغلب پیش‌فرض مخاطرات متناسب برقرار نیست که در این شرایط استفاده از مدل کاکس کارایی لازم را نداشته و استفاده از مدل‌های پارامتری پیشنهاد می‌گردد.

مدل‌های بازگشتی به‌منظور بررسی داده‌های وقایع بازگشتی، داده‌هایی که از یک نوع در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند و زمان رخداد هر یک از آن‌ها ثبت می‌گردد، استفاده می‌شوند. مدل‌های مختلفی برای تحلیل وقایع بازگشتی از بسط مدل‌های مخاطرات متناسب کاکس شامل مدل اندرسون- گیل (AG)، وی- لین- ویسفیلد (WLW)، پرنتیس- ویلیام-پترسون (PWP) برای زمان کل، PWP برای فواصل زمانی و انواع مدل‌های شکنندگی شامل شکنندگی شرطی، مشترک و وابسته به زمان، ارائه شده است.

با توجه به اهمیت استفاده از این روش‌های پیشرفته آماری در مطالعات جمعیتی، آشنایی با نرم‌افزارهایی که امکان برازش و تحلیل این مدل‌ها را دارند، ضروری می‌نماید. هدف از این طرح ارائه برنامه‌ها و خروجی‌های حاصل از آنها برای برازش مدل‌های پارامتری، بازگشتی و شکنندگی روی داده‌های فواصل موالید اول تا سوم زنان ساکن در شهر تهران (۱۳۹۶) با استفاده از نرم‌افزار بوده است.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.