طرح های درون سازمانی – سال ۱۳۹۹

ردیف

عنوان طرح

مجری

۱

برآورد عمومیت ناباروری و شیوه مواجهه با آن در پنج استان منتخب ایران دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

۲

بررسی تحولات و روندهای مشاغل IT محور: اثرات تحولات IT بر تغییرات مشاغل در ایران دکتر نادر مطیع حق شناس

۳

درک از خطر و معلومات اچ‌ای‌وی و بیماری‌های مقاربتی و تعیین کننده‌های آن در دختران دانشجو در تهران دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

۴

مطالعه تطبیقی سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش باروری در کشورهای منتخب دکتر رسول صادقی

۵

تحلیل نگرش‌های جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان تهران دکتر عادل عبدالهی

۶

بررسی حمایت های دریافت شده فرزندان بزرگسال از والدین در شهر تهران دکتر فاطمه مدیری

۷

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به جابجایی درون‌شهری در شهر تهران دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده

۸

ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا- کووید ۱۹ دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

۹

مهاجرت بین­ المللی از ایران: تمایلات و عوامل پشتیبان دکتر عادل عبدالهی

۱۰

محاسبه جداول امید مهاجرت استان­های کشور به تفکیک جنس و محل سکونت طی دوره ۹۵-۱۳۹۰   دکتر سیده زهرا کلانتری بنادکی

۱۱

مرور نظام مند مطالعات سلامت جنسی جوانان در ایران در دو دهه اخیر دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

۱۲

روش‌های پارامتری، بازگشتی و شکنندگی در تحلیل سابقه رخداد وقایع جمعیتی با استفاده از نرم‌افزار   SAS دکتر مهسا سعادتی

۱۳

کاربرد مدل معادله ساختاری تعمیم یافته در بررسی عوامل مؤثر بر خودارزیابی سلامت سالمندان شهر تهران دکتر آرزو باقری

۱۴

بررسی تحولات فعالیت، اشتغال و بیکاری برحسب جنس در استان‌های کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵  دکتر نادر مطیع حق‌شناس

۱۵

وضعیت پوشش مستمری بیمه ای و حمایتی سالمندان در ایران دکتر رضا کیانی

۱۶

تحلیلی بر کنش‌های متقابل فقر و تخریب محیط‌زیست در کشورهای با گروه درآمدی متفاوت دکتر علی عزیزی
Start typing to see posts you are looking for.