نشست تخصصی مدل‌سازی و تحلیل آماری داده‌های سلامت برگزار شد

به مناسبت هفته آمار و برنامه‌ریزی، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در چهارم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، نشست تخصصی با عنوان «مدل‌سازی و تحلیل آماری داده‌های سلامت» به صورت وبینار برگزار نمود. دبیری این نشست را سرکار خانم دکتر مهسا سعادتی دانشیار محترم گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور بر عهده داشتند.

در اولین سخنرانی این نشست که با عنوان «بهره‌مندی کودکان از خدمات سلامت براساس یافته‌های آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت ۱۳۹۴» توسط سرکار خانم دکتر لیدا کلهری، مدیرگروه محترم طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکده آمار ارائه گردید، به اهمیت آگاهی از چگونگی بهره‌مندی کودکان صفر تا نه ساله از خدمات سلامت با استفاده از داده‌‌های آمارگیری «بهره‌مندی از خدمات سلامت ۱۳۹۴» پرداخته شد.

در دومین سخنرانی این نشست، جناب آقای دکتر رضا عربی بلاغی دانشیار محترم گروه آمار دانشگاه تبریز سخنرانی با عنوان «کاربرد برآوردهای انقباضی برای مدل رگرسیونی گاما در تحلیل دادههای سرطان پروستات» ارائه نمودند. این سخنرانی با توجه با افزایش شیوع سرطان پروستات در کشور و جهان، به اهمیت پیش‌بینی و تشخیص به موقع این بیماری که کمک شایانی به شانس زنده ماندن افراد می‌کند، اشاره داشت و نتایج حاصل از تحلیل داده‌های سرطان پروستات با استفاده از رگرسیون گاما و روش‌های انقباضی مانند برآوردگرهای محدودشده، برآوردگر آزمون اولیه و برآوردگرهای نوع استاین به منظور افزایش دقت مدلسازی ارائه گردید.

در سومین سخنرانی این نشست، سرکار خانم دکتر آرزو باقری مدیر گروه و دانشیار محترم گروه روش‌های آماری و مدلسازی جمعیت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور سخنرانی خود را با عنوان «مدلهای معادلات ساختاری تعمیم‌یافته در بررسی خودارزیابی سلامت سالمندان شهر تهران» ارائه نمودند. هدف اصلی این سخنرانی، بررسی تعیین‌کننده‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی سلامت خودارزیابی شده سالمندان در شهر تهران با استفاده از مدل معادله ساختاری تعمیم‌یافته بود. پایان این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.